زیان گریزی

  • چرا بدیها بیشتر از خوبیها به چشم می آیند؟

    متاسفانه باید گفت لیست دلایل ناراحت بودن و حس خوشبختی نداشتن بسیار بزرگتر است از بهانه هایی است که می توان شاد بود و احساس خوشبختی کرد. این پدیده به ما می گوید که اگر قصد متقاعد کردن کسی برای انجام یک کار و یا پرهیز از کاری را دارید، به جای تکیه بر سودمندی و منافع آن کار روی زیانها و مضرات آن تاکید کنید ...